ನೋಡಲ್‌ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಹಿತಿ
ನೋಡಲ್‌ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು
ಇಲಾಖೆಗಳು
   
ಕ್ರಸಂ
ನೋಡಲ್‌ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು
ಹುದ್ದೆ
ಇಲಾಖೆ
ವಿಳಾಸ/ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
1
ಶ್ರೀ ಹೆಚ್. ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾರೂಪಕಾರ ಮತ್ತು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ಉಪಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖೆ

ನಂ.137, 1ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-5600001.
080-2203 3039
Rajkumar.h@karnataka.gov.in

2
ಶ್ರೀ ಟಿ. ಮಂಜುನಾಥ
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು(ಪ್ರ) ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 237, 2 ನೇ ಗೇಟ್‌, 2ನೇ ಮಹಡಿ ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ.
080-22032596, ಮೊ:9535855838
manjunatht12345@gmail.com
3
ಶ್ರೀಮತಿ ಎಸ್. ಎನ್. ಕಲಾವತಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು -1 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ 080-22034917,ಮೊ:9886409494
undersecretary1bcwd@gmail.com
4
ಶ್ರೀಮತಿ ಹೆಚ್. ಆರ್. ಅನುರಾಧ ಪೀಠಾಧಿಕಾರಿಗಳು-7 ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ (ಸ್ವೀ.ಮ.ರ ಮತ್ತು ಸಮನ್ವಯ) ಕೊ.ಸಂ.411,4ನೇ ಮಹಡಿ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು.
080-22035032 ಮೊ:9901070506
peethadikarido7@gmail.com
5
ಶ್ರೀಮತಿ ಕೆ. ಎಸ್. ರೋಹಿಣಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಸಿಆಸುಇ(ರಾಜಕೀಯ) ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 360, ಮೂರನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001.
080- 22033233 ಮೊ:9480058732
6
ಶ್ರೀ ಅಮರೇಶ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ 080-22032226 ಮೊ:9481189630
us-hort@karnataka.gov.in
7
ಶ್ರೀಮತಿ ಎನ್. ಶಾರದಾಂಬ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು(ತಾಂತ್ರಿಕ) (ಪ್ರ) ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ದಿಮೆಗಳ ಇಲಾಖೆ 080-22032547 ಮೊ:9482947729
ds-dpe@karnataka.gov.in
8
  ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು(ಅರಣ್ಯ-ಎ) ಅರಣ್ಯ, ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜೀವಿಶಾಸ್ತ್ರ ಇಲಾಖೆ ಅರಣ್ಯ, ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜೀವಿಶಾಸ್ತ್ರ ಇಲಾಖೆ , ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು -560001.
080-2203 2018
9
ಶ್ರೀಮತಿ ಎಂ. ಸತ್ಯವತಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ 1ನೇ ಮಹಡಿ 3ನೇ ಗೇಟ್‌, ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು -560001.
080-22032213
transportsarige@gmail.com
10
ಶ್ರೀ ದಿನೇಶ ಯು. ಎನ್. ಸಿಸ್ಟಂ ಆಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ #603 6ನೇ ಮಹಡಿ 5ನೇ ಹಂತ‌, ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು -560001.
080-22280562/22032434  ಮೊ:9844669830
itbtsec@karnataka.gov.in
11
ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಮೂರ್ತಿ ಎಂ. ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು-2 ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ 080-2203 4063
12
ಶ್ರೀ ಬಿ. ಎಸ್. ಮಂಜುನಾಥ್ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು -1(ಸಮನ್ವಯ) ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ :622, 6ನೇ ಮಹಡಿ , 3ನೇ ಹಂತ , ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ,ಬೆಂಗಳೂರು.
080-22032431
undersecretary1.coop@gmail.com
13
ಶ್ರೀಮತಿ ಉಮಾದೇವಿ ಆರ್ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ(ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ-2) 080-22032084
14
  ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ, ಸಮನ್ವಯ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಶಾಖೆ ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 240, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು.
080-22034676
usenergydept@gmail.com
15
ಶ್ರೀಮತಿ ಬಿ. ಎಸ್. ನಾಗರತ್ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ , ಯೋಜನೆ ಶಾಖೆ 080-22032388 ಮೊ:9449444923
16
ಶ್ರೀ ವಿ. ನಾಗರಾಜು ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಇ-ಆಡಳಿತ) ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ 080-22032754,7899852173
diregov.rdpr@gov.in
17
ಶ್ರೀಮತಿ ಉಮಾ ವರದಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು
(ಸೇವೆಗಳು & ಸಮನ್ವಯ)
ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆ 080-22034388
18
ಶ್ರೀಮತಿ ಸುನೀತಾ ಎಸ್. ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಕನ್ನಡ , ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ವಾರ್ತಾ ಇಲಾಖೆ ಕನ್ನಡ , ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ವಾರ್ತಾ ಇಲಾಖೆ , ಕೊಠಡಿ ಸಂ:01, ನೆಲಮಹಡಿ,ವಿಕಾಸಸೌಧ.
080-22034044, 7760660609
1. so.coordination.kcit@gmail.com
2. us_culture@yahoo.com
3. us_aksec@yahoo.com
4. soinformation123@gmail.com
19
ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್‌ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

080-22034292
s.srinivasa1960.kar.gov.in

20
ಶ್ರೀ ಎಂ. ಜ್ಯೋತಿಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-2 ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ (ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ)  
21
ಡಾ: ಮಂಗಳ ಜಿ. ಎಸ್‌ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಸಮನ್ವಯ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:253, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-01
080-22373029,080-22033165 .9980334018
ds-admin-fd@karnataka.gov.in
22
ಶ್ರೀ ಜಿ. ನಾಗರಾಜಯ್ಯ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ವಿಕಲಚೇತನರ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಗರೀಕರ ಸಬಲೀಕರಣ ಇಲಾಖೆ 080-22032360
23
ಶ್ರೀ ಇ. ನಾರಾಯಣಮೂರ್ತಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ, ಹಜ್‌ ಮತ್ತು ವಕ್ಫ್‌ ಇಲಾಖೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:215, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು.
080-22034474, 7899987064
minorityds@gmail.com
24
ಶ್ರೀ ಶೇಖರ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಪದವಿ ಪೂರ್ವ) ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ, ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು.
9449485774
shekara9254@gmail.com

25
ಶ್ರೀಮತಿ ಲತಾ ಕೆ. ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಗೃಹ ಮಂಡಳಿ ಶಾಖೆ, ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ, ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು.
26
ಶ್ರೀ ವಿ. ಗೋವಿಂದರಾಜು(ಪ್ರ) ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ(ತಾಂತ್ರಿಕ) ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 219, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು.
080-22034617
27
ಶ್ರೀ ಬಿ. ಕೆ. ದೇವಯ್ಯ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ(ಸಮನ್ವಯ) ಆಹಾರ, ನಾಗರೀಕ ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಹಾಗೂ ಕಾನೂನು ಮಾಪನಶಾಸ್ತ್ರ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು.
080-22034198, 9632542582
food3cordination@gmail.com
28
ಶ್ರೀ ಮಹೇಶ್‌ ಆರ್‌ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ, ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ , ಬೆಂಗಳೂರು.
080-22032065
ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ
1
ಶ್ರೀ ಮೋಹನ್‌ ಎಂ.ಎಸ್‌ ಸರ್ಕಾರದ ಉಪಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ(ಕೆ.ಬಿ.ಜೆ.ಎನ್‌) ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವಾಲಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ, 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು.
9448733066
osdcauvery.tech@gmail.com
2
ಶ್ರೀ ರಂಗನಾಥ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ(ಕಾಡಾ‌) ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವಾಲಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ, 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು.
9740249661
cadawrd@gmail.com
3
ಶ್ರೀ ವೀರಬಾಬು ಐ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಕೃಷ್ಣಾ ಭಾಗ್ಯ ಜಲ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ, 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು.
7899801027
md@kbjnl.com
4
ಶ್ರೀ ಪಾಂಡುರಂಗ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಕೃಷ್ಣಾ ಭಾಗ್ಯ ಜಲ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ, 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು.
9449618673
md@kbjnl.com
5
ಶ್ರೀಮತಿ ಕೆ. ಮೋಹನ್‌ಕುಮಾರಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್‌ ಕೃಷ್ಣಾ ಭಾಗ್ಯ ಜಲ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ, 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು.
9449458292
md@kbjnl.com
6
ಶ್ರೀ ಕೆ. ಶಿವಮಾದಯ್ಯ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಕೃಷ್ಣಾ ಭಾಗ್ಯ ಜಲ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ, 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು.
9731882438
md@kbjnl.com
7
ಶ್ರೀ ಬಿ. ಎಸ್‌. ಗಿರೀಶ್‌ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು - 1 ಕಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ಕಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ಆನಂದ್‌ ರಾವ್‌ ವೃತ್ತ , ಬೆಂಗಳೂರು.
9731315566
cnnbantech@yahoo.co.in
8
ಶ್ರೀ ಕೆ. ಎಂ. ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು - 3 ಕಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ಕಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ಆನಂದ್‌ ರಾವ್‌ ವೃತ್ತ , ಬೆಂಗಳೂರು.
9481181274
cnnbantech@yahoo.co.in
9
ಶ್ರೀ ರಾಜೇಂದ್ರ ಎಸ್‌. ವಾಲೀಕರ್‌ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಜಲ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ,ವಿಜನಿನಿ, ಬೆಂಗಳೂರು.
9448035844
mdvjnl@gmail.com/techvjnl@gmail.com
10
ಶ್ರೀಮತಿ ಎನ್‌ ಚೈತ್ರ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಜಲ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ,ವಿಜನಿನಿ, ಬೆಂಗಳೂರು.
9538036385
mdvjnl@gmail.com/techvjnl@gmail.com
11
ಶ್ರೀ ಜಿ. ಎಸ್‌. ಗುರುಪ್ರಸಾದ್‌ಮೂರ್ತಿ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ ಅಡ್ಮಿನ್‌ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಜಲ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ,ವಿಜನಿನಿ, ಬೆಂಗಳೂರು.
9845511411
mdvjnl@gmail.com/techvjnl@gmail.com
12
ಶ್ರೀ ಸುನಿಲ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಸಮಗ್ರ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ನಿರ್ವಹಣಾ ಉನ್ನತ ಕೇಂದ್ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ, 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು.
7483024744
sunilkumar.s89@ka.gov.in
13
ಶ್ರೀ ತೇಜು ಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಸಮಗ್ರ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ನಿರ್ವಹಣಾ ಉನ್ನತ ಕೇಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ, 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು.
7483024739
tejukumar.n@ka.gov.in
14
ಶ್ರೀ ದಿವಾಕರ್‌ ಬಿ. ಆರ್‌ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ, 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು.
080-22871094/22875519
bngwrdo@nic.in
15
ಶ್ರೀ ಸುನಿಲ್‌ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ, 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು.
080-22871094/22875519
bngwrdo@nic.in
16
ಶ್ರೀ ರವಿಕುಮಾರ್‌ ಕೆ. ಎಸ್‌ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌, ಎಸ್‌.ಎಸ್‌.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಬಿ.ಓ ಉಪವಿಭಾಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ, 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು.
08236-257223
director.krs@ka.gov.in/kerskrsdir@yahoo.co.in
17
ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಟಿ. ವಿ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ, 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು.
08236-257223
director.krs@ka.gov.in/kerskrsdir@yahoo.co.in
18
ಶ್ರೀ ಪ್ರದೀಪ ಎಂ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ವಿಚಕ್ಷಣಾ ದಳ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ, 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು.
08022384076/22874201
igpwrv@gmail.com
19
ಶ್ರೀಮತಿ ಲಿಖಿತ ಎನ್‌.ಎಸ್‌ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ವಿಚಕ್ಷಣಾ ದಳ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ, 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು.
08022384076/22874201
igpwrv@gmail.com
20
ಶ್ರೀ ಚಿದಂಬರ ಸ್ವಾಮಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ 4 ನೇ ಮಹಡಿ, ಕಾಫೀ ಬೋರ್ಡ್‌ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್‌, ಡಾ|| ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ವೀದಿ, ಬೆಂಗಳೂರು.
22283074/78
knnl@knnlindia.com
21
ಕುಮಾರಿ ನಿವೇದಿತ   ಕರ್ನಾಟಕ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ 4 ನೇ ಮಹಡಿ, ಕಾಫೀ ಬೋರ್ಡ್‌ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್‌, ಡಾ|| ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ವೀದಿ, ಬೆಂಗಳೂರು.
22283074/78
knnl@knnlindia.com
Hosted by: National Informatics Centre, Bengaluru
copyright © computer centre, KLCS, Vidhana Soudha, Bengaluru