143ನೇ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲಾಗಿರುವ ಸಭೆಯ ಮುಂದಿಡಲಾದ ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿ
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಇಲಾಖೆಗಳು

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ತುಮಕೂರು, 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಚೇರಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ.
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

BACK