142ನೇ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲಾಗಿರುವ ಸಭೆಯ ಮುಂದಿಡಲಾದ ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿ
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಇಲಾಖೆಗಳು

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ಕೋಲಾರ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ,ಕೆಜಿಎಫ್ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿ.
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ರಾಮನಗರ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಆಡಳಿತ ವರದಿ.
22
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ತಪಾಸಣಾ ವರದಿ.
23
ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಳಗೇರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ.
24
25
26
27
28
29
30
31
ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ.
32
33
34
35
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಗದಗ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ದ್ವಿತೀಯ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ.
36
37
38
ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ.
39
40
41
42
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ವಿಜಯನಗರ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ.
43
44
45
46
47
48
49
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಕೋಲಾರ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಡಳಿತ ವರದಿ.
50
51
52
53
54
55
ಬೆಂಗಳೂರು- ಮೈಸೂರು ಇನ್‍ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಪ್ರದೇಶ ಯೋಜನಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ.

BACK