139ನೇ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲಾಗಿರುವ ಸಭೆಯ ಮುಂದಿಡಲಾದ ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿ
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಇಲಾಖೆಗಳು

1
2
3
4
5
6
7
8
ಶಹಾಪೂರ ಯೋಜನಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ-17-18ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ.
9
10
11
12
13
14
ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ಇನ್‍ಫ್ರಾಕ್ಚ್ರಕ್ಚರ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಯೋಜನಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ 2017-18ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ  ವರದಿ.
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ 2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿ
64
65
66
67
68
ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ 2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿ.
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇಟ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೋರೆಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ುತದ  2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ ಮತ್ತು   ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿ.
81
82
ಕರ್ನಾಟಕ ಕೈಮಗ್ಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಯಮಿತ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ ಮತ್ತು   ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿ.
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅಧಿನಿಯಮ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ.
98

           

BACK