137ನೇ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲಾಗಿರುವ ಸಭೆಯ ಮುಂದಿಡಲಾದ ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿ
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಇಲಾಖೆಗಳು

1
46ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್‌ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್‌ ಮತ್ತು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ಬೆಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ 16ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ 2017-2018ನೇ ವರದಿ.
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

 

BACK