RTI
Right to Information Act (Karnataka legislative Council Secretariat)
Right to information and obligations of public authorities
Right to information of Group A & B Officers
RTI Information of ADM Section-2
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ, ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿ ನೌಕರರ ಕಾರ್ಯ ಹಂಚಿಕೆಯ ವಿವರ.
ಇಲಾಖ ನೋಡೆಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ, ಅರ್ ಟಿ ಐ ನೋಡೆಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಥಮ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿವರ. (ದಿನಾಂಕ: 29-01-2021ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ)
RTI APPLICATION FORMS
RTI Questions and Replies