... ...
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು: ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಶಾಸಕಾಂಗದ ಮೇಲ್ಮನೆ ಹಾಗೂ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯನ್ನು ಕೆಳಮನೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತದ ಶಾಸಕಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡೂ ಸಭೆಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಹೋಲಿಸಬಹುದು.

ಶ್ರೀ ರಘುನಾಥ್‌ ರಾವ್‌
ಮಲ್ಕಾಪೂರೆ

ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿ

LATEST INFORMATION

Assurance Committee Meeting,
Dated 02/06/2022.

Petition Committee Meeting,
Dated 02/06/2022.

Privilege Committee Meeting,
Dated 01/06/2022.

Special House Club Committee Meeting,
Dated 30/05/2022.

Assurance Committee Meeting,
Dated 26/05/2022.

Special House (Nursing) Committee Meeting,
Dated 20/05/2022.

Privilege Committee Meeting,
Dated 25/05/2022.

ದಿನಾಂಕ:- 17.05.2022ರಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರಾದ ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ಹೊರಟ್ಟಿ ರವರು ತಮ್ಮ ಸದಸ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಕುರಿತು.

ದಿನಾಂಕ:- 16.05.2022 ರ ಸೋಮವಾರ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಶಾಸಕರಾದ ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಯವರಾದ ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ಹೊರಟ್ಟಿ ರವರು 16ನೇ ಮೇ, 2022 ರಂದು ಸಭಾಪತಿಯವರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ನೀಡಿರುವುದರ ಕುರಿತು.

Petition Committee Meeting,
Dated 19/05/2022.

House Committee Meeting,
Dated 19/05/2022.

Special House (RDPR) Committee Meeting,
Dated 19/05/2022.

Assurance Committee Meeting,
Dated 19/05/2022.

Privilege Committee Meeting,
Dated 18/05/2022.

Special House (Nursing) Committee Meeting,
Dated 11/05/2022.

Special House (Nursing) Committee Meeting,
Dated 10/05/2022.

Petition Committee Meeting,
Dated 12/05/2022.

House Committee Meeting,
Dated 12/05/2022.

Assurance Committee Meeting,
Dated 12/05/2022.

Special House (RDPR) Committee Meeting,
Dated 12/05/2022.

Privilege Committee Meeting,
Dated 11/05/2022.

Special House (Nursing) Committee Meeting,
Dated 06/05/2022.

Petition Committee Meeting,
Dated 04/05/2022.

Assurance Committee Meeting,
Dated 03/05/2022.

Privilege Committee Meeting,
Dated 04/05/2022.

ದಿನಾಂಕ:- 31.03.2022, ಗುರುವಾರ. ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಶಾಸಕರಾದ ಶ್ರೀ ಸಿ. ಎಂ. ಇಬ್ರಾಹಿಂ, ಇವರು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ತಮ್ಮ ಸದಸ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಯವರು ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ ಹಾಗೂ ನಡವಳಿಕೆಯ ನಿಯಮ 185(2)ಋ ಮೇರೆಗೆ ದಿನಾಂಕ: 31.03.2022 ರಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರುಗಳಿಗೆ ಈ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಕೆ. ಜಿ. ಎಸ್.‌ ಟಿ. ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ದಿನಾಂಕ: 01-01-2020 ರಿಂದ 31-01-2022

ಸದಸ್ಯರುಗಳ ಖಾಸಗಿ ವಿಧೇಯಕಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಯಗಳ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ಕುರಿತು. Dated 23/03/2022

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಶಾಸಕರಾದ ಡಾ. ವೈ.ಎ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ, ಅವರನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಸಚೇತಕರನ್ನಾಗಿ ದಿನಾಂಕ:15.03.2022ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ

ದಿನಾಂಕ: 15.03.2022ರ ಮಂಗಳವಾರದಂದು ಸದಸ್ಯರುಗಳ ಖಾಸಗಿ ವಿಧೇಯಕಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಯಗಳ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ಕುರಿತು