... ...
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು: ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಶಾಸಕಾಂಗದ ಮೇಲ್ಮನೆ ಹಾಗೂ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯನ್ನು ಕೆಳಮನೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತದ ಶಾಸಕಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡೂ ಸಭೆಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಹೋಲಿಸಬಹುದು.

ಶ್ರೀ ರಘುನಾಥ್‌ ರಾವ್‌
ಮಲ್ಕಾಪೂರೆ

ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿ

LATEST INFORMATION

Petition Committee Meeting,
Dated 18/08/2022.

Assurance Committee Meeting,
Dated 11/08/2022.
(New)

House Committee Meeting,
Dated 10/08/2022.

Petition Committee Meeting,
Dated 11/08/2022.

Assurance Committee Meeting,
Dated 11/08/2022.

Privilege Committee Meeting,
Dated 10/08/2022.

House Committee Meeting,
Dated 03/08/2022.

Special House (RDPR) Committee Meeting,
Dated 05/08/2022.

Privilege Committee Meeting,
Dated 03/08/2022.

Petition Committee Meeting,
Dated 04/08/2022.

Assurance Committee Meeting,
Dated 04/08/2022.

House Committee Meeting,
Dated 27/07/2022.

Petition Committee Meeting,
Dated 28/07/2022.

Assurance Committee Meeting,
Dated 28/07/2022.

Privilege Committee Meeting,
Dated 27/07/2022.

Special House (RDPR) Committee Meeting,
Dated 29/07/2022.
(New)

House Committee Meeting,
Dated 20/07/2022.

Assurance Committee Meeting,
Dated 21/07/2022.

Petition Committee Meeting,
Dated 21/07/2022.

Privilege Committee Meeting,
Dated 20/07/2022.

Special House (RDPR) Committee Meeting,
Dated 22/07/2022.
(New)

Special House (RDPR) Committee Meeting,
Dated 15/07/2022.

Assurance Committee Meeting,
Dated 14/07/2022.

Petition Committee Meeting,
Dated 14/07/2022.

Privilege Committee Meeting,
Dated 13/07/2022.

Special House (RDPR) Committee Meeting,
Dated 08/07/2022.

Petition Committee Meeting,
Dated 07/07/2022.

Privilege Committee Meeting,
Dated 06/07/2022.

ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಕೆ. ಜಿ. ಎಸ್.‌ ಟಿ. ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ದಿನಾಂಕ: 01-01-2020 ರಿಂದ 31-01-2022

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಶಾಸಕರಾದ ಡಾ. ವೈ.ಎ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ, ಅವರನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಸಚೇತಕರನ್ನಾಗಿ ದಿನಾಂಕ:15.03.2022ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ