ಲಘು ಪ್ರಕಟಣೆ ಭಾಗ - 1
ಕಾರ್ಯಕಲಾಪಗಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವರದಿ

ಅಧಿವೇಶನ
ದಿನಾಂಕ
ವರದಿ
ನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತೆನೆಯ ಅಧಿವೇಶನ (ದಿನಾಂಕ:10.10.2019 ರಿಂದ 12.10.2019ವರೆಗೆ)   
ನೂರ ಮೂವತ್ತೆಂಟನೆಯ ಅಧಿವೇಶನ ಹಾಗೂ
ನೂರ ಮೂವತ್ತೆಂಟನೆಯ ಮುಂದುವರೆದ ಉಪವೇಶನ
(ದಿನಾಂಕ:12.07.2019 ರಿಂದ 23.07.2019ವರೆಗೆ
ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ:29.07.2019)
  
ನೂರ ಮೂವತ್ತೇಳನೆಯ ಅಧಿವೇಶನ
(ದಿನಾಂಕ:06.02.2019 ರಿಂದ 14.02.2019ರವರೆಗೆ)   
ನೂರ ಮೂವತ್ತಾರನೆಯ ಅಧಿವೇಶನ
(ದಿನಾಂಕ:10.12.2018 ರಿಂದ 21.12.2018ರವರೆಗೆ)   
ನೂರ ಮೂವತ್ತೈದನೆಯ ಅಧಿವೇಶನ
(ದಿನಾಂಕ:02.07.2018 ರಿಂದ 12.07.2018ರವರೆಗೆ)

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BACK