Budget Discussion/ವಿತ್ತೀಯ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪಗಳು

Session /ಅಧಿವೇಶನ Budget Discussion/ವಿತ್ತೀಯ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪಗಳು
137th
137th Session/೧೩೭ನೇ ಅಧಿವೇಶನ
01. ದಿನಾಂಕ:08.02.2019 ರಂದು ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, (ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರು)ಅವರು 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯ ಅಂದಾಜುಗಳನ್ನು ಸದನದಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿದರು.

02. ದಿನಾಂಕ:13.02.2019 ರಂದು ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ 205(1)(ಎ)ರ ಅನುಚ್ಛೇದದ ಮೇರೆಗೆ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಪೂರಕ ಅಂದಾಜುಗಳನ್ನು (ಎರಡನೇ ಕಂತು) ಮಾನ್ಯ ಸಭಾನಾಯಕರು ಸದನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು.
136th
136th Session/೧೩೬ನೇ ಅಧಿವೇಶನ
ದಿನಾಂಕ:14.12.2018 ರಂದು 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಜ್ಯ ಹಣಕಾಸಿನ ಮಧ್ಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರಿಶೀಲನಾ ವರದಿಯನ್ನು ಹಾಗೂ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ 205(1)(ಎ)ರ ಅನುಚ್ಛೇದದ ಮೇರೆಗೆ 2018- 19ನೇ ಸಾಲಿನ ಪೂರಕ ಅಂದಾಜುಗಳನ್ನು (ಮೊದಲನೇ ಕಂತನ್ನು) ಮಾನ್ಯ ಸಭಾನಾಯವರು ಸದನಕ್ಕೆ
ಒಪ್ಪಿಸಿದರು.
135th
135th Session/೧೩೫ನೇ ಅಧಿವೇಶನ
ದಿನಾಂಕ: 05.07.2018ರಂದು ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರು, ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಸಭಾನಾಯಕರು 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯ ಅಂದಾಜುಗಳನ್ನು ಸದನದಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿದರು.

BACK