ಸದಸ್ಯರು, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು
ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಸ್. ಸುರೇಶ್
ಕ್ಷೇತ್ರ    : ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು
ಪಕ್ಷ     : ಪಕ್ಷೇತರರು
ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ : -
ತಂದೆಯ ಹೆಸರು ದಿ. ಬಿ.ಎಂ.ಸುಬ್ಬಣ್ಣ
ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು -
ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ 20-07-1972
ಜನ್ಮ ಸ್ಥಳ ಬೆಂಗಳೂರು
ವಿವಾಹಿತರೆ ವಿವಾಹಿತರು
ಪತ್ನಿಯ ಹೆಸರು ಶ್ರೀಮತಿ ಪದ್ಮಾವತಿ
ಮಕ್ಕಳು ಗಂಡು - 01
ಹೆಣ್ಣು - 01
ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಬಿ.ಇ.,
ವೃತ್ತಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸಾಯ
ಖಾಯಂ ವಿಳಾಸ
# 174, ಬೈರತಿ, ಕೊತ್ತನೂರು ಅಂಚೆ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಪೂರ್ವ ತಾ:ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ .
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ. (080) 28465474/28465347
ಈಗಿನ ವಿಳಾಸ
ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 126-127 ಶಾಸಕರ ಭವನ-1, ಬೆಂಗಳೂರು.
ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳು
18-06-2012 ರಿಂದ 17-06-2018 ಸದಸ್ಯರು, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು
ಹವ್ಯಾಸಗಳು ಶಟಲ್ ಕಾಕ್ ಮತ್ತು ಬಾಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ಮಿಂಟನ್
ಇತರೆ ಮಾಹಿತಿ -
 

Top