ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಕೆರೆಗಳ ಒತ್ತುವರಿ ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಸಂಬಂಧ ರಚಿಸಿರುವ ಸದನ ಸಮಿತಿಯು ದಾಖರಿಸಿರುವ ಒತ್ತುವರಿದಾರರ ವಿವರ.  

 

[Karnataka Legislative Council]Karnataka Legislative Assembly


copyright © computer centre, klas, vidhana soudha, bengaluru